adail pon a disposición do cliente o seu Departamento de Dirección de Obra e Asistencia Técnica, para atender os problemas e esigencias que se presenten durante a fase de execución dunha obra. A través de devandito departamento, préstanse os servizos de control e supervisión de obras, asistencia técnica permanente ou outra modalidade e direccións de obra. 

En cada área de actividade disponse dos técnicos necesarios para garantir o correcto desenvolvemento dos proxectos e obras xestionados, atendendo en todo momento as especificacións, planos e outros documentos do proxecto, respectando os prazos estipulados e cláusulas económicas.

 

Préstanse diversos servizos na execución material do proxecto, segundo requirimentos do cliente, a saber: 

 1. Dirección de obra e/ou dirección da execución material da obra. Este servizo leva implícitas as seguintes obrigacións por parte da Dirección Facultativa:
 • Redactar os complementos ou rectificacións do proxecto que se precisen.
 • Asistir ás obras, cantas veces requírao a súa natureza e complexidade, a fin de resolver as continxencias que se produzan e impartir as ordes complementarias que sexan precisas para conseguir a correcta solución técnica.
 • Aprobar as certificacións parciais de obra, a liquidación final e asesorar ao promotor no acto da recepción.
 • Aprobar o Plan de Seguridade e Saúde para a aplicación do mesmo no caso de que non sexa necesario coordinador de seguridade e saúde en obra, en tal caso, esta responsabilidade recae sobre o coordinador asignado polo promotor da obra.
 • Efectuar o reformulo da obra e preparar o acta correspondente, subscribíndoa en unión do Construtor ou Instalador.
 • Comprobar as instalacións provisionais, medios auxiliares e sistemas de seguridade e hixiene no traballo, controlando a súa correcta execución.
 • Dirixir a execución material con arranxo ao proxecto, ás normas técnicas e ás regras da boa construción.
 • Verificar a execución das probas ou ensaios de materiais, instalacións e demais unidades de obra segundo as frecuencias de mostraxe programadas no plan de control, así como efectuar as demais comprobacións que resulten necesarias para asegurar a calidade construtiva de acordo co proxecto e a normativa técnica aplicable. Dos resultados informará puntualmente o Construtor ou Instalador, impartíndolle, no seu caso, as ordes oportunas.
 • Comprobar as medicións de obra executada realizadas polo contratista e dar conformidade, segundo as relacións establecidas, ás certificacións valoradas e á liquidación da obra.
 • Subscribir o certificado final da obra.

  

 1. Coordinación de seguridade e saúde. As funcións do coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución da obra son as seguintes:
 • Coordinar a aplicación dos principios xerais de prevención e de seguridade: ao tomar as decisións técnicas e de organización co fin de planificar os distintos traballos ou fases de traballo que vaian desenvolverse simultánea ou sucesivamente, e ao estimar a duración requirida para a execución destes distintos traballos ou fases de traballo.
 • Coordinar as actividades da obra para garantir que os contratistas e, no seu caso, os subcontratistas e os traballadores autónomos apliquen de maneira coherente e responsable os principios da acción preventiva que se recollen no artigo 15 da Lei de Prevención de Riscos Laborais durante a execución da obra e, en particular, nas tarefas ou actividades a que se refire o artigo 10 do Real Decreto 1627.
 • Aprobar o plan de seguridade e saúde elaborado polo contratista e, no seu caso, as modificacións introducidas no mesmo. A dirección facultativa asumirá esta función cando non fose necesaria a designación de coordinador.
 • Organizar a coordinación de actividades empresariais prevista no artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais.
 • Coordinar as accións e funcións de control da aplicación correcta dos métodos de traballo.
 • Adoptar as medidas necesarias para que só as persoas autorizadas poidan acceder á obra. A dirección facultativa asumirá esta función cando non fose necesaria a designación de coordinador.

 

 1. Asistencia técnica. Este servizo consiste en prestar o asesoramento técnico necesario na implantación dun proxecto ou execución dunha obra, así mesmo leva implícitos labores de control e vixilancia:
 •  Estudos previos na fase de planificación do proxecto: revisión de proxectos e Estudo de alternativas que melloren o desenvolvemento e resultado da obra é estudos do terreo, topográficos e geotécnicos, estudos de servizos afectados, etc.
 • Asistencia na fase de execución da obra: coordinación de servizos e axentes, control de execución da obra, realización de probas e ensaios de control de calidade e/ou funcionamento necesarias, aplicación e seguimento do plan de obra e do plan de calidade, realización de planos as-built e plans de mantemento etc.
 • Elaboración de informes cos resultados dos estudos e comprobacións realizadas así como as recomendacións propostas, no seu caso, en base aos datos obtidos e obxectivos ou requirimentos do cliente.

 

 

 1. Xestión integral da obra. Este servizo baséase na organización do proxecto en todos os seus niveis, desde a fase de deseño ata a execución da obra, asesorando ao cliente sobre o deseño, características técnicas e procesos, así mesmo, este servizo inclúe a realización dos trámites administrativos necesarios. Inclúese neste servizo os seguintes traballos:
 • Realización de probas e ensaios de control de calidade e/ou funcionamento necesarios.
 • Petición e análise de ofertas de construción e/ou execución de instalacións.
 • Xestións coa administración para obtención de licenzas e permisos de obra.
 • Coordinación de oficios ou contratistas e subcontratistas.

      Esta xestión integrada permite optimizar os recursos implicados no proceso de construción e, polo tanto, reducir os prazos de execución e os custos totais.

      Estes servizos de obra poden ser contratados conxuntamente ou individualmente, segundo as necesidades do cliente.

 

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. ***Directiva sobre el tratamiento de los datos personales***