Adail, dentro do seu campo de actuación correspondente á asistencia técnica, presta servizos de asesoramento para a implantación e mantemento de Sistemas de Xestión Ambiental, da Calidade e de eficiencia enerxética para as empresas. Así mesmo, tamén se proporciona o asesoramento necesario para a obtención das certificacións:

 

 • do sistema de xestión ambiental en base á norma ISO 14001:2004 e/ou á norma EMAS
 • do sistema de xestión da calidade segundo a norma ISO 9001.

 •  do sistema de Xestión Enerxética de acordo coa norma ISO 50001.

 ADAIL axúdalle en todo o proceso de implantación dun ou varios dos sistemas de xestión, realizando as seguintes funcións ou tarefas:

 • Asistencia inicial para asesorarlles sobre os requirimentos necesarios para a implantación dos sistemas de xestión.

 • Informe de avaliación inicial. Unha vez observadas as necesidades da empresa ou proceso para a implantación de cada un dos sistemas de xestión que requira o cliente.

 • Deseño do manual do sistema de xestión, procedementos operativos e rexistros.

 • Xestión dun plan de traballo con datas obxectivo.

 • Auditoría final interna, previo á certificación do sistema.

O deseño das normas ISO 14001 (de xestión ambiental) e ISO 9001(de calidade) e UNE-ISO 50001 (de xestión enerxética) é similar, polo que os sistemas de xestión de cada unha resultan ferramentas complementarias, compatibles e integrables que poden ser implantados de forma simultánea. Cada un destes sistemas de xestión baséase no ciclo de mellora continua PDCA (Planificar-Facer-Verificar-Actuar), proporcionando ademais a posibilidade de integrar os tres sistemas nun só, co que se consegue unha optimización do proceso e a consecuente redución de tempos de auditoría e custos.

 

Sistema de Xestión da calidade segundo norma ISO 9001

A norma internacional ISO 9001 é aplicable a organizacións de calquera tamaño, que queiran sistematizar a xestión e obter a máxima rendibilidade e eficacia.

Calquera que sexa o tamaño da empresa, un Sistema de Xestión da Calidade acorde coas súas características específicas e implementado de maneira eficaz, axuda á organización para centrar, organizar e sistematizar os procesos para a xestión e a mellora, enfrontando con maior competitividade os desafíos do cambiante mercado globalizado de hoxe.

Ademais de ser unha plataforma ideal desde a que avanzar cara a outras certificacións de sistemas de xestión do medio ambiente, a seguridade ou a responsabilidade social, ISO 9001 permite á pequena e mediana empresa situarse ao nivel das máis grandes, equiparándose en eficiencia e competindo en igualdade de posibilidades no agresivo mercado actual.

Grazas á implantación dun Sistema de Xestión da Calidade segundo a norma UNE-NISO 9001, a organización demostra a súa capacidade para proporcionar de forma coherente produtos ou servizos que satisfagan os requisitos do cliente e os regulamentarios aplicables.

Entre outras vantaxes, ten a posibilidade de cumprir con clientes que, cada vez máis, requiren provedores certificados, aumentar a posibilidade de incrementar as súas vendas na Unión Europea, mellorar os sistemas de calidade propios, así como a documentación e os provedores en canto a desempeño, e igualmente xerar unha maior confianza entre provedores e clientes.

Esta norma internacional promove a adopción dun enfoque baseado en procesos cando se desenvolve, implanta e mellora a eficacia dun sistema de xestión da calidade, baseado á súa vez no ciclo de mellora continua PDCA (Planificar, Facer, Comprobar, Actuar).

Beneficios ante o mercado:

 • Mellorar a imaxe dos produtos e/ou servizos ofrecidos.
 • Favorecer o seu desenvolvemento e afianzar a súa posición.
 • Gañar cota de mercado e acceder a mercados exteriores grazas á confianza que xera entre os clientes e consumidores.

Beneficios ante os clientes:

 • Aumento da satisfacción dos clientes.
 • Eliminar múltiples auditorías co correspondente aforro de custos.
 • Acceder a acordos de calidade concertada cos clientes.

Beneficios para a xestión da empresa:

 • Servir como medio para manter e mellorar a eficacia e adecuación do sistema de xestión da calidade, ao poñer de manifesto os puntos de mellora.
 • Cimentar as bases da xestión da calidade e estimular á empresa para entrar nun proceso de mellora continua.
 • Aumentar a motivación e participación de persoal, así como mellorar a xestión dos recursos

 

Sistema de Xestión ambiental

A norma internacional ISO 14001 sobre sistemas de xestión ambiental, presenta unha metodoloxía eficaz e flexible que contribúe a que as organizacións poidan xestionar e mellorar, de maneira continua, o seu labor ambiental, e supón, ademais, o punto de partida desde o que avanzar cara a outros esquemas ambientais como Ecodiseño, EMAS, Protocolo de Kioto....

 

A implantación dun sistema de xestión ambiental permitirá á empresa alcanzar certos obxectivos.

 • Cumprir de forma eficaz coas esixencias ambientais impostas pola Administración, os clientes e a sociedade en xeral, para iso resulta imprescindible a integración da xestión ambiental na xestión global da empresa.
 • Posicionamento da empresa como socialmente responsable, diferenciándose da competencia e reforzando, de maneira positiva, a súa imaxe ante clientes e consumidores.
 • Optimización da xestión de recursos e residuos, reducindo impactos ambientais negativos derivados da súa actividade ou aqueles riscos asociados a situacións accidentais, o que redundará economicamente en beneficio da empresa reducindo custos da xestión de residuos ou curmás de seguros, eliminando barreiras á exportación, reducir o risco de litixios e sancións, ter maior acceso a subvencións e outras liñas de financiamento preferentes.
 • Potencialización da innovación e a produtividade, diminución dos riscos laborais motivando ao persoal.

 

A norma EMAS, ademais de incluír e esixir o cumprimento de todos e cada un dos requisitos da norma ISO 14001, contén outros requisitos adicionais.

Un factor fundamental que distingue a EMAS é a subministración periódica de información ambiental, a través dunha Declaración Ambiental. Este documento público debe incluír información fiable e contrastada sobre o comportamento ambiental da organización e o resultado das súas accións, constituíndo un instrumento de comunicación e transmisión de información ambiental.

O sistema comunitario de xestión e auditoría ambiental (EMAS) promove a mellora do comportamento ambiental das organizacións de todos os sectores.

Ao existir un Rexistro Público das empresas europeas adheridas a EMAS que se xestiona no seo da Comisión Europea, EMAS proporciona un incremento das posibilidades de negocio no ámbito comunitario, ante a crecente demanda por parte das empresas de esixir aos seus provedores e ofrecer aos seus clientes, unha garantía fiable e recoñecida da boa xestión ambiental.

Ademais das vantaxes propias que supón a implantación dun sistema de xestión ambiental ISO 14001, as empresas que se adhiran a este esquema europeo terán a posibilidade de obter unha serie de beneficios tanto a nivel externo como interno.

Beneficios ambientais:

 • Mellora da xestión ambiental reducindo os impactos ambientais.
 • Estímulo da innovación ecolóxica nos procesos de produción.

 

Beneficios de liderado e imaxe empresarial:

 • Reforzo e mellora da imaxe empresarial.
 • Maior credibilidade e confianza fronte ás partes interesadas, é dicir, autoridades públicas, cidadáns, accionistas, empregados e outros clientes.
 • Mellora das relacións coa comunidade local ao ser pública a Declaración Ambiental.
 • Posibilidade de obter o Certificado AENOR de Sistemas de Xestión Ambiental, nun proceso único e integrado.

 

Beneficios económicos e sociais:

 • Incremento de negocio no ámbito europeo.
 • Beneficios económicos a medio e longo prazo, grazas á optimización da xestión dos aspectos ambientais.
 • Novas oportunidades de negocio nos mercados con procesos de compra verde.
 • Promove a participación dos traballadores na xestión ambiental da empresa, o que incentiva ao persoal e estimula o traballo en equipo.
 • Comunicación do compromiso ambiental e de prevención de riscos nun sector estratéxico

 

Sistema de Xestión Enerxética

O Sistema de Xestión Enerxética é a parte do sistema de xestión dunha organización dedicada a desenvolver e implantar a súa política enerxética, así como a xestionar aqueles elementos das súas actividades, produtos ou servizos que interactúan co uso da enerxía (aspectos enerxéticos).

A norma UNE-ISO 50001 establece os requisitos que debe posuír un Sistema de Xestión Enerxética, co fin de realizar melloras continuas e sistemáticas do rendemento enerxético das organizacións, o que leva implícito a consecución de importantes aforros económicos para a empresa e mellora da competitividade.

 

 A certificación dun sistema de xestión enerxética asegura por terceira parte o control e seguimento sistemático dos aspectos enerxéticos e a mellora continua do desempeño enerxético. Iso contribúe a un uso da enerxía máis eficiente e máis sustentable, outorgando confianza no sistema de xestión.

 

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. ***Directiva sobre el tratamiento de los datos personales***